Medlemskap

Medlem av föreningen kan vara varje ättling till Johan Daniel Cederberg och hans maka Augusta Sophia Carolina Angel samt sådan ättlings maka (e), även efterlevande.

Maka (e) till sådan ättling får fortsatt vara medlem efter skilsmässa eller separation. Personer, som sammanlever (sammanlevt) under äktenskapsliknande förhållanden (s k sambor) räknas som äkta makar.

Medlem skall ha fyllt 18 år.

Som medlem får du möjlighet att anmäla dig till släktmöte (sker vartannat år och med ett begränsat antal platser), vårt släktblad samt möjlighet att läsa gamla släktblad, hålla kontakt med ytterligare släktingar via vår inloggade medlemswebb.

Hedersmedlem
Hedersmedlem av föreningen kan den vara som på grund av förtjänstfulla insatser för föreningen därtill utses vid allmänt släktmöte. Hedersmedlem behöver inte betala årsavgift.

Intressemedlem
Medlem av föreningen kan även vara person, som på grund av härstamning från andra grenar av den Cederbergska släkten, genom släktskap med föreningsmedlem eller av annan anledning hyser intresse för släktföreningen. I dessa fall måste skriftlig ansökan sändas in för bedömning av styrelsen. Se ansökan i menyn.

Medlemsavgifter
Medlem av föreningen erlägger årsavgift med belopp, som bestäms på allmänt släktmöte. Årsavgift erläggs under januari månad. Underlåtenhet att erlägga årsavgift medför uteslutning ur föreningen såvida inte styrelsen på grund av särskilda omständigheter beslutar annat.

Medlemsavgiften är för närvarande 250kr/person från 25 år.
Avgiftens storlek fattades beslut om på årsmötet 2019.

Information
Önskar du få mer information om medlemskap, medlemsavgift eller kontonummer kontakta medlemsregistret: medlemsregister@cederberg.net

Du kan också använda detta kontaktformulär, tryck här.